• Научни симпозиуми
  • Епидемиологични некомерсиални клинични проучвания
  • Научна литература – издаване на учебници, списания, помагала
  • Научно списание
  • Широко международно сътрудничество
  • Курсове за следдипломна квалификация